فقط تصور کن

در خیابان پیاده به سمتی در حرکت هستید... یک روز خوب... یک روز شیرین... مثل همیشه. آسمان تهران پاک است. انقدر پاک که وقتی نگاهی به بالاسرت میندازی، هوس می‌کنی تا یک تنفس عمیقی از ته دل انجام بدی. همه مردم خنده بر لبان دارند. پر انرژی، پر حرارت...

×

Cart